Photography

Algemene voorwaarden

 1. ·  Algemeen
  1. De algemene voorwaarden van LuXite zijn, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, van toepassing op alle bestellingen en transacties met LuXite Oostmeersdreef 105 9800 Deinze, België, Europa, met ondernemingsnummer BE 0717.814.054, met e-mailadres mailme@luxite.be.
  2. Door over te gaan tot bestelling van producten of diensten van LuXite Photography, hetzij per e-mail, via de website of per brief aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud.
   LuXite Photography behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die vanaf de wijzigingsdatum worden geplaatst.
 2. Producten en diensten
  1. LuXite Photography staat in voor de afwerking van de foto’s. Deze foto’s worden afgewerkt in de stijl van de fotograaf. Aanpassingen kunnen gevraagd worden doch deze kunnen door LuXite geweigerd worden als hij van mening is dat de aanpassingen niet stroken met de stijl van zijn werk.
  2. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen aan de aangeleverde foto’s dan kan hij zijn vraag stellen aan de fotograaf en dit tot maximum 2 maanden na de uitvoering van de opdracht.
   De fotograaf zal de originele bewerkingsbestanden tot die tijd bijhouden.
   Nadien is de fotograaf niet meer verantwoordelijk voor eventueel verlies van het originele beeldmateriaal.
  3. Indien bij bestelling van fotoproducten er een afwijking zou zijn van bepaalde kleuren dan is dit voornamelijk te wijten aan kalibratie van de computer waarop de foto’s bekeken werden.
   LuXite Photography kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
  4. LuXite Photography kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen bij foto’s of op fotoproducten als deze zijn afgedrukt bij derden.
  5. Het is onmogelijk om vast te leggen hoeveel foto’s er zullen worden afgeleverd in een reportage.
   Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.
  6. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
  7. Bij verlies van foto’s na aflevering kunnen deze tot 2 jaar na de datum van de opdracht opgevraagd worden. LuXite Photography zal deze dan opzoeken in het archief en deze conform de aankoop opnieuw doorsturen. Hiervoor zal een administratieve kost van 35 euro aangerekend worden. Het opnieuw doorsturen van deze foto’s zorgt echter niet voor een verlenging van de termijn van archivering. Deze blijft staan op 2 jaar, startend op de datum van de uitvoering van de opdracht.
 3. Bestelling – prijs – verzending en levering
  1. LuXite Photography is slechts gebonden aan een bestelling nadat deze hetzij per email hetzij per betaling werd bevestigd of nadat met de uitvoering ervan is begonnen.
  2. Een reportage is slechts definitief gereserveerd na het betalen van een voorschot of nadat deze per email werd bevestigd.
  3. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum.
   Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
  4. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. Deze prijzen zijn vastgelegd per offerte.
  5. Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen, zijn volledig ten laste van de klant en worden weergegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst.
   De risico’s van verzending zijn ten laste van de klant.
  6. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
  7. De door LuXite Photography bij de bestelling vermelde leveringstermijn- of datum is niet bindend en impliceert geen resultaatsverbintenis.
   Indien er redenen zijn waarom de streefdatum niet wordt gehaald, wordt de klant per e-mail verwittigd dat de levering langer dan voorzien zal duren. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van enige schadevergoeding ten voordele van de klant. LuXite Photography heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
   In geval van niet-levering van de producten worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 4. Betaling
  1. De foto’s worden geleverd na betaling.
  2. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur binnen de op de factuur vermeldde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijl intrest op het openstaand bedrag verschuldigd ten belope van 10% per jaar. Bij laattijdige betaling van de factuur is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en andere gebreken betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag.
  3. LuXite Photography behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs.
   Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de verzending.
 5. Annulatie
  1. Bij annulatie van een bestelling door de klant kan een schadevergoeding van 20% van het totale bedrag geëist worden.
  2. Bij annulatie van een reportage zal het betaalde voorschot ingehouden worden als annuleringskost. Is er geen voorschot afgesproken dan kan een schadevergoeding van 20% van het totale bedrag geëist worden.
  3. De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding. Deze annulatie gaat niet gepaard met enige vorm van schadevergoeding.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al de verplichtingen en de aansprakelijkheid van LuXite Photography met betrekking tot de (levering van de) producten en diensten. Voor zover wettelijk toegestaan gelden er voor LuXite Photography geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze voorwaarden zijn vermeld.
  2. LuXite Photography is niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, noch voor enige andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan voor de klant.
  3. Niets in deze voorwaarden doet echter afbreuk aan de rechten van de klant op grond van de wet en niets in deze voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid ingeval van bedrog of opzettelijke fout uit te sluiten.
 7. Klachten
  1. De klant dient alle bestelde en geleverde producten en diensten bij ontvangst te controleren op eventuele schade en volledigheid. De producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming dient binnen de 5 kalenderdagen na levering te worden gemeld; dit kan uitsluitend per elektronische post naar mailme@luxite.be. Na deze periode wordt de levering volledig naar wens geacht te zijn uitgevoerd.
 8. Overmacht
  1. LuXite Photography is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen alle vormen van overmacht en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Hieronder worden mee begrepen: stakingen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan LuXite Photography afhankelijk is.
  2. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij beloond met een gratis familiereportage.
 9. Bewijs
  1. Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld e-mail, backups, enz.).
 10. Splitsbaarheid
  1. Indien een van deze algemene voorwaarden (deels) onwettig of niet afdwingbaar zou zijn, blijven de overblijvende bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Het nalaten op gelijk welk moment door LuXite Photography om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 11. Auteursrecht
  1. LuXite Photography wijst iedere verantwoordelijkheid af inzake gebeurlijke vervolgingen in verband met de schending van auteursrechten die gebeuren op verzoek van de klant.
  2. LuXite Photography blijft het recht behouden de gemaakte beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden of ter promotie van zijn portfolio.
  3. Het fotografisch werk van LuXite Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.
   Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf.
   Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
  4. De klant zal altijd de morele rechten van LuXite Photography respecteren en de afgeleverde foto’s niet op enige wijze gebruiken noch bewerken die afbreuk zou doen aan de rechten van LuXite Photography.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Alle overeenkomsten afgesloten met de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De Gentse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
error: Content is Copyright !!